Υποβολή  ρθρων

Το περιοδικό "Εκπαίδευση & Επιστήμη" δε δημοσιεύει άρθρα που έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν σε άλλη έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση.

Τα υπό δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να αποστέλλονται σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα αναγράφει τα στοιχεία του συγγραφέα αμέσως μετά τον τίτλο (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),ενώ στο άλλο αντίτυπο θα πρέπει να παραλείπονται τα προσωπικά στοιχεία του συγγραφέα γιατί θα αποστέλλεται σε κριτές οι οποίοι θα αποφαίνονται για το εάν είναι κατάλληλο προς δημοσίευση.

Τα αντίτυπα προς δημοσίευση θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
eduscience@primedu.uoa.gr

Το πλήρες κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, σε Word for Windows , (έκδοσης όχι παλιότερης από Word 97), και αμέσως μετά τη βιβλιογραφία να συνοδεύεται από δυο περιλήψεις (μία στην ελληνική γλώσσα και μία ή στην αγγλική, ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα). Η καθεμία  από τις περιλήψεις δε θα υπερβαίνει τις 100 λέξεις, στο τέλος δε, ο συγγραφέας θα ορίζει 5 κεντρικές έννοιες, λέξεις-κλειδιά, που χρησιμοποιεί στο άρθρο του.

Σημείωση: μαζί με την ξενόγλωσση περίληψη, θα πρέπει να αποστέλλονται μεταφρασμένα τα στοιχεία του συγγραφέα και ο τίτλος του άρθρου.

Η έκταση του κειμένου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις εικοσιτέσσερις (24) δακτυλογραφημένες σελίδες, εφόσον πρόκειται για ερευνητική μελέτη ή τις δεκαπέντε (15) σελίδες, εφόσον πρόκειται για θεωρητική μελέτη (Α4 με περιθώριο 2 εκατοστά πάνω - κάτω, και 2,4 εκατοστά δεξιά - αριστερά γραμμένες σε Times New Roman / 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο), συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, εικόνων, διαγραμμάτων και της βιβλιογραφίας. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα τα οποία θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο σε Times New Roman / 14 στιγμών. Όταν ο συγγραφέας χρησιμοποιεί σχεδιαγράμματα ή πίνακες οφείλει να υποδεικνύει την ακριβή τους θέση στο κείμενο. Τυχόν σημειώσεις θα παρατίθενται ως υποσέλιδες (footnotes).

Οι απλές παραπομπές θα τίθενται εντός του κειμένου μέσα σε παρένθεση:  (Carell, 1988), (Carell, 1988. Meyer, 1975. Meyer, Brandt and Bluth, 1980), εκτός παρένθεσης: Dixon-Krauss (1992), ή στην περίπτωση αυτολεξεί αναφοράς: Dixon-Krauss (1992: 14).

Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να παρατίθενται ως εξής:

  • ρθρο σε περιοδικό: Dixon-krauss, L.A. (1992), Whole language: Bridging the gap from spontaneous to scientific concepts. Journal of Reading Education, 18, σ. 13-17.

  • Κεφάλαιο σε βιβλίο: Shea, J. D. (1992). Religion and sexual adjustment. Στο J. F. Schumaker (Ed.), Religion and mental health (σσ. 70-84). New York: Oxford University Press.

  • Αναφορά σε βιβλίο: Taft, M. (1991). Reading and the mental lexicon. Hove: Lawrence Erlbaum Associates.

  • Ανακοίνωση σε συνέδριο δημοσιευμένη στα πρακτικά: Παπαευθυμίου-Λύτρα, Σ. (2000). Περιγραφές της γλωσσικής επίδοσης και η πιστοποίηση των ξένων γλωσσών. Στο Μ. Βάμβουκας - Α. Χατζηδάκη (Επιμ. Έκδ.), Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα "Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας", (σ. 34-46). Αθήνα: Ατραπός.

  • Διδακτορική διατριβή: Richardson, U. (1998). Familial Dyslexia and Sound Duration in the Quantity Distinctions of Finnish Infants and Adults. Doctoral Thesis. Jyvaskyla: Jyvaskyla University Printing House.

  • Ηλεκτρονική πηγή: Nielsen, M. E. (n.d.). Notable people in psychology of religion. Ανακτήθηκε στις 3 Αυγούστου, 2001, http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm.

 

© 2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών "Αλέξανδρος Δελμούζος"